Art. 1  Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Beveiliging Kennemerland (BK): Beveiliging Kennemerland, onderdeel van NetworkChannel Retail, en/of aan haar gelieerde partijen handelend onder de naam Beveiliging Kennemerland.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met Beveiliging Kennemerland heeft gesloten.

Diensten: De aanneming van werk en/of levering van producten.

Meerwerk: Door Beveiliging Kennemerland uitgevoerde additionele Diensten ten opzichte van de Overeenkomst.

Minderwerk: Door Beveiliging Kennemerland niet uitgevoerde Diensten ten opzichte van de Overeenkomst.

Overeenkomst: Een verbintenis tussen Beveiliging Kennemerland en Opdrachtgever waarbij Beveiliging Kennemerland zich, al dan niet middels hulppersonen, verplicht tot levering van Diensten en Opdrachtgever zich verplicht tot afname van de door Beveiliging Kennemerland te leveren Diensten.

Art.2  Algemeen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1     Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en door Beveiliging Kennemerland gedane aanbiedingen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2     Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Beveiliging Kennemerland niet aanvaard.

2.3     Beveiliging Kennemerland behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

Art. 3    Aanbieding / totstandkoming van Overeenkomst

3.1     Aanbiedingen van Beveiliging Kennemerland zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2     Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door Beveiliging Kennemerland onder normale (arbeid)omstandigheden en op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeid)omstandigheden en hierin genoemde werktijden geschiedt, is Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Beveiliging Kennemerland te vergoeden.

3.3     Indien Beveiliging Kennemerland kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan de Opdrachtgever.

3.4     Indien Beveiliging Kennemerland bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of anderszins moet produceren, worden daarvoor mogelijk kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.5     Beveiliging Kennemerland heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te laten verrichten op basis waarvan Beveiliging Kennemerland bevoegd is een reeds gedane aanbieding of overeenkomst nietig te verklaren.

3.6     Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever.

3.7     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtgever, binden Beveiliging Kennemerland niet, mits nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd, tenzij hiervoor door de Opdrachtgever een schriftelijke machtiging aan haar ondergeschikte is verstrekt.

3.8    Door Beveiliging Kennemerland aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Beveiliging Kennemerland niet. Deze documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van Beveiliging Kennemerland. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

3.9    Indien tussen partijen geen Overeenkomst tot stand gekomen is, is Opdrachtgever verplicht alle documenten die Beveiliging Kennemerland hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, op verzoek aan Beveiliging Kennemerland ter hand te stellen, of te vernietigen op een verantwoordelijke en vertrouwelijke wijze. Ter bevestiging van de vernietiging van de documenten op verantwoorde wijze door Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtgever aan Beveiliging Kennemerland een verantwoord vernietigingsbewijs.

Art. 4  Diensten

4.1     Beveiliging Kennemerland kent zes soorten diensten:

a)  Product levering

b)  Installeren systeem

c)  Onderhoud

d)  Alarmcentrale

e)  Advies en inspectie

4.2     Product levering: levering van losse componenten, zoals alarm- en videoapparatuur, toegangscontrole apparatuur, brandblusapparatuur/hulpmiddelen e.d.

4.3     Installeren: het leveren en installeren van veiligheid- en beveiligingssystemen.

4.4     Onderhoud is te onderscheiden in:

a)  Onderhoudsovereenkomst: op basis van deze Overeenkomst verplicht Beveiliging Kennemerland zich om met de Opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van het onderhavige product of systeem te plegen. De voorrijkosten en arbeidsloon voor deze preventieve controle(s) zijn inbegrepen. Materiaalkosten en arbeidsloon met betrekking tot additionele werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.

b)    Service-overeenkomst: Gelijk aan Onderhoudsovereenkomst aangevuld met het verrichten van storingswerkzaamheden of –bezoeken naar aanleiding van storingsmeldingen door Opdrachtgever, waarbij de voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen zijn. Materiaalkosten worden separaat in rekening gebracht.

Bij storingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn door al dan niet moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik en/of veroudering van het product of systeem, oorzaken van buitenaf zoals brand-, storm- en/of waterschade, blikseminslag (direct dan wel indirect), storing in de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatienetwerken of ten gevolge van werkzaamheden die verricht zijn door Opdrachtgever of door derden, worden alle kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.5     Alarmcentrale: het door Beveiliging Kennemerland ten behoeve van Opdrachtgever verrichten van objectbewaking op afstand door middel van het ontvangen, registreren en afhandelen van alarm-, storings- en testmeldingen gegenereerd door technische systemen van Opdrachtgever en doorgegeven aan de alarmcentrale van G4S of Trigion; een en ander volgens de alsdan bij Beveiliging Kennemerland geldende standaard procedures. Hieronder zijn ook te verstaan video(bewakings)diensten, telefoonservicediensten, Tracking & Tracing e.d.

Art. 5    Duur van de Overeenkomst

5.1     Opdrachtgever en Beveiliging Kennemerland komen per Overeenkomst overeen welke Diensten Opdrachtgever zal afnemen.

5.2     De overeenkomst komt tot stand op de dag dat Opdrachtgever de door Beveiliging Kennemerland gedane aanbieding of opgestelde contract en/of overeenkomst schriftelijk aanvaard, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Beveiliging Kennemerland.

5.3     De Overeenkomst tot levering van Diensten- onderhoudwordt aangegaan voor een periode van 5 jaar en wordt daarna, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

5.4     Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5.5     In afwijking van artikel 5.4 heeft een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, de bevoegdheid de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, telkens na een jaar op te zeggen.

5.6     Opzeggingen waarbij de voorschriften van dit artikel 5 niet in acht zijn genomen, worden geacht niet te zijn verricht.

Art. 6  Prijzen

6.1    De door Opdrachtgever te betalen prijzen zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze Leveringsvoorwaarden anders is bepaald. Onder af- fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Beveiliging Kennemerland en/of haar locale vestigingen welke zijn gesitueerd in Nederland.

6.2    Beveiliging Kennemerland is bevoegd prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet, uit een verhoging van de productiekosten, uit overheidsmaatregelen of maatregelen van leveranciers, die zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zijn ontstaan door te berekenen aan Opdrachtgever.

6.3    Beveiliging Kennemerland is gerechtigd de voor Diensten- Onderhoud overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze tariefswijziging is Opdrachtgever, indien het een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur waarop de tariefswijziging is aangegeven, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in werking treedt.

Art. 7  Meer- of  Minderwerk

7.1     Indien Beveiliging Kennemerland meent dat bij het installeren van het systeem en/of levering van het product sprake is van Meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Beveiliging Kennemerland zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de werkzaamheden, alsmede voor de geraamde kosten. Beveiliging Kennemerland is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de vergoeding voor het Meerwerk.

7.2     Opdrachtgever is verplicht de kosten voor Meerwerk ineens, bij het opeisbaar worden van de eerstvolgende betalingstermijn te betalen. Is geen termijnbetaling overeengekomen, dan geschiedt betaling van de kosten voor Meerwerk bij de eindafrekening.

7.3     Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Beveiliging Kennemerland. Verrekening van het overeengekomen Minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het Minderwerk het totaal van het Meerwerk overtreft, dan heeft Beveiliging Kennemerland aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen beiden.

Art. 8  Levering en Levertijd

8.1     De Levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a)  de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;

b)  de dag van ontvangst van de door Beveiliging Kennemerland voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c)  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

e)  de dag van ontvangst door Beveiliging Kennemerland van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.2     De Levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Beveiliging Kennemerland bestelde materialen en goederen. Indien buiten de schuld van de Opdrachtgever vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen/goederen niet tijdig worden geleverd, wordt de Levertijd voor zover nodig verlengd.

8.3     Het product geldt ten aanzien van de Levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van Beveiliging Kennemerland is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van Beveiliging Kennemerland tot nakoming van zijn eventuele lever-/montage-/installatie verplichtingen.

8.4     Met betrekking tot verlenging van de Levertijd; de Levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Beveiliging Kennemerland ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

8.5     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Diensten op de door Opdrachtgever opgegeven adres. Het te leveren product en/of systeem is vanaf de levering voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.6     Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten de in deze Leveringsvoorwaarden vermelde werktijden (artikel 3.2) worden verricht, gelden de volgende uurtarieven toeslag (tenzij anders schriftlelijk overeengekomen):

– avond- en nachturen (ma t/m vrij): plus 50 procent

– zaterdag, zon- en feestdagen: plus 100 procent

8.7     Een overeengekomen Levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.8     Een op overschrijding van de Levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de Levertijd het gevolg is van overmacht.

8.9     Indien wijzigingen ontstaan in de werk en installatieomstandigheden, vanuit de Overeenkomst of doordat de voor de uitvoering van de Overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn geleverd, is Beveiliging Kennemerland bevoegd de Levertijd naar redelijkheid te verlengen.

8.10   Bij overschrijving van een termijn is Beveiliging Kennemerland eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Beveiliging Kennemerland schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Beveiliging Kennemerland een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

8.11   Indien Opdrachtgever voor uitvoering van de Overeenkomst verzoekt de Overeenkomst te annuleren of de uitvoering op te schorten, is Opdrachtgever aan Beveiliging Kennemerland een vergoeding verschuldigd voor de voorbereidingen, reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of specifiek voor de opdrachtgever bestelde en niet overdraagbare goederen, met een minimum van 15 procent van de totaalprijs (exclusief BTW) van de Diensten.

Artikel 9  Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

9.1     Behoudens het bepaalde in artikel 7 heeft Beveiliging Kennemerland uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoedingen indien:

a)  onder voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Beveiliging Kennemerland kan worden toegerekend;

b)  de oorzaak vindt in een omstandigheid waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is;

c)  zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft;

9.2     Als Beveiliging Kennemerland van mening is dat haar recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt Beveiliging Kennemerland dit schriftelijk aan Opdrachtgever mede. Daarbij vermeldt Beveiliging Kennemerland alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt Beveiliging Kennemerland aan Opdrachtgever de gevolgen ten aanzien van de planning.

9.3     Indien de werkzaamheden door oorzaken die niet aan Beveiliging Kennemerland kunnen worden toegerekend, zoals meerdere fasen uitvoering of buiten de reguliere werktijden uitgevoerd moeten worden, zullen de daaruit voortvloeiende extra opstartkosten, overuren en de reisuren en -kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.4     In het geval dat de te leveren Diensten niet, of niet geheel in bedrijf gesteld of uitgevoerd kan worden, door oorzaken die niet zijn te verwijten aan Beveiliging Kennemerland, zullen de kosten voor eventuele objectbewaking voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

Art. 10  Verplichtingen van Beveiliging Kennemerland

10.1   Beveiliging Kennemerland stelt Opdrachtgever tijdig op de hoogte van de datum en tijd waarop de levering van producten en/of zij haar installatie- en onderhoudswerkzaamheden aanvangt.

10.2   Beveiliging Kennemerland neemt bij de uitvoering van de Diensten de hierop in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.

10.3   Beveiliging Kennemerland geeft aan Opdrachtgever, of de door haar aangewezen persoon/instantie, kennis dat de levering en installatie van de Diensten is voltooid.

10.4   Op verzoek van Opdrachtgever instrueert Beveiliging Kennemerland Opdrachtgever omtrent het bedienen en onderhouden van het geleverde product of systeem.

Art. 11  Verplichtingen van Opdrachtgever

11.1   Opdrachtgever zorgt ervoor dat Beveiliging Kennemerland de aan haar opgedragen Diensten op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op Beveiliging Kennemerland gebruikelijke werktijden (artikel 3.2) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van verhindering moet Opdrachtgever uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden doorgeven aan Beveiliging Kennemerland.

11.2   Indien de start dan wel de voortgang van de Dienst(en) wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Beveiliging Kennemerland als gevolg daarvan lijdt.

11.3   Opdrachtgever zorgt ervoor dat Beveiliging Kennemerland tijdig, doch uiterlijk voor aanvang van de Overeenkomst, beschikt over alle noodzakelijke informatie en stukken zoals bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de informatie.

11.4   Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig en adequate energie en/of communicatieaansluiting en/of wateraansluiting aanwezig is ten behoeve van de door Beveiliging Kennemerland te verrichten werkzaamheden en/of levering en verschaft Beveiliging Kennemerland kosteloos de benodigde energie en/of communicatie en/of water.

11.5   Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van het te leveren systeem op de daarvoor noodzakelijke neteerken en garandeert dat deze netwerken voldoen aan de wettelijke en de door Beveiliging Kennemerland technisch gestelde vereisten.

11.6   Opdrachtgever verleent Beveiliging Kennemerland, onder bepaalde voorwaarde van Opdrachtgever, hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door haar worden verricht. Voornoemde toestemming geldt alleen indien de plaatselijke overheid- of specifiek project omstandigheid, dit verantwoord vindt.

Art. 12  Betaling

12.1   Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de Overeenkomst, betaalt Opdrachtgever bij de levering van een systeem of product als volgt:

–  de kosten van de hardware, of indien hoger, 50% van de totaalsom, bij het sluiten van de Overeenkomst.

–  restant bij voltooiing van de installatie, of levering van het product of systeem, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering en/of oplevering van het uitgevoerde werk.

12.2   De overeengekomen tarieven voor de Diensten-Onderhoud en -Alarmcentrale zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Facturering geschiedt jaarlijks in de maand van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Beveiliging Kennemerland behoudt zich het recht voor om de tarieven maandelijks of per kwartaal bij vooruitbetaling te factureren.

12.3   Beveiliging Kennemerland behoudt zich het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.

12.4   Betaling dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn.

12.5   Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1procent per maand tot aan de dag van algehele voldoening.

12.6   Indien Opdrachtgever na overschrijding van de betalingstermijn na drie schriftelijke aanmaningen (per post of emai) nog altijd niet aan haar betalingsverplichting voldoet, zijn alle resterende producten en werkzaanmheden, ook indien nog niet geafctureerd, per direct opeisbaar.

12.7   Een bedrag mag op een factuurbedrag slechts in mindering worden gebracht nadat Opdrachtgever daarvoor een creditnota van Beveiliging Kennemerland heeft ontvangen.

12.8   Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van verschenen rente, daarna ter voldoening van de oudste, alsdan opeisbare factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.

12.8   Alle betalingen dienen zonder enig aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Beveiliging Kennemerland of op een door Beveiliging Kennemerland aan te wijzen rekeningnummer.

12.9   Alle vorderingen van Beveiliging Kennemerland op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.

12.10  Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Beveiliging Kennemerland overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe (juridische) deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15) procent van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 75,– (exclusief de BTW) onverminderd het recht van Beveiliging Kennemerland om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

12.10  Indien Opdrachtgever de verschuldigde tarieven voor de levering van zaken of Diensten niet binnen een door Beveiliging Kennemerland gestelde schriftelijke termijn van 30 dagen betaalt, is Beveiliging Kennemerland, zonder nadere waarschuwing, bevoegd de levering van al haar zaken of Diensten op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Beveiliging Kennemerland is nimmer aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.

12.11  Beveiliging Kennemerland is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van zaken of Diensten over te gaan of deze voort te zetten, zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.

12.12   Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Beveiliging Kennemerland te worden ingediend.

Art. 13  Eigendomsvoorbehoud

13.1   Beveiliging Kennemerland behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan alle zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

13.2   Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Beveiliging Kennemerland geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

13.3   Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Beveiliging Kennemerland te bewaren. Opdrachtgever is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen inbraak-, brand-, waterschade en frauduleuze handelingen.

13.4   Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Beveiliging Kennemerland, of Beveiliging Kennemerland goede grond heeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Beveiliging Kennemerland bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde producten en/of systemen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Art. 14  Garantie en Klachten

14.1   Indien binnen een termijn van 12 maanden na installatie door Beveiliging Kennemerland gebreken optreden in het geleverde systeem of product, worden deze naar keuze van Beveiliging Kennemerland kosteloos hersteld, dan wel vervangen behoudens deze gebreken aan Opdrachtgever kunnen worden toegekend. In geval van vervanging wordt Beveiliging Kennemerland eigenaar van de te vervangen onderdelen.

14.2   De door Beveiliging Kennemerland verstrekte garantie vervalt in zijn geheel indien zonder voorafgaande toestemming van Beveiliging Kennemerland door derden werkzaamheden zijn verricht aan het systeem of product.

14.3   De garantie als bedoeld in artikel 14.1 geldt niet voor gebreken die Beveiliging Kennemerland niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie – van welke aard dan ook – die door of namens Opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting, alsmede gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;

d. in overleg met de Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen c.q. zaken;

e. materialen of zaken die door de Opdrachtgever aan Beveiliging Kennemerland ter bewerking zijn verstrekt;

f.  materialen of zaken, werkwijze en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever toegepast, alsmede de door namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

g. door Beveiliging Kennemerland van derden betrokken onderdelen, voorzover de derden geen garantie aan Beveiliging  Kennemerland heeft verstrekt en/of een afwijkende garantieperiode heeft toegepast.

h. het geleverde niet conform bestemming is gebruikt.

14.4   Een beroep op de garantie van artikel 14.1 komt Opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Beveiliging Kennemerland ter zake schriftelijk informeert. Opdrachtgever dient Beveiliging Kennemerland schriftelijk aan te geven wat de aard van het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. Tevens dient Opdrachtgever aannemelijk te maken dat het gebrek aan Beveiliging Kennemerland kan worden toegerekend.

14.5   Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van welke termijnen ook vervalt elke aanspraak tegen de Opdrachtnemer terzake van de gebreken.

14.6  Op door Beveiliging Kennemerland uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere Diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen herstelwerkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Beveiliging Kennemerland om ingeval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

14.7  De garantie als bedoeld in artikel 14.1 geldt niet voor Advies en Inspectie

14.8   Het niet nakomen door Beveiliging Kennemerland van haar garantie verplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst.

Art. 15  Annulering

15.1   Opdrachtgever heeft het recht om een schriftelijk of mondeling bevestigde opdracht zonder opgaaf van reden te annuleren binnen 30 dagen na acceptatiedatum van een opdracht. Een annulering dient altijd schriftelijk te worden gemeld. Annulering van een opdracht ontheft Opdrachtgever niet van betalingsverplichting van de reeds geleverde dientsten en/of producten en het in rekening brengen van annuleringskosten. De originele, eventuele door Beveiliging Kennemerland verzonden facturen dienen bij annulering te worden geretourneerd.

15.2   De gemaakte kosten van de op het tijdstip van de annulering geleverde diensten en producten zijn direct opeisbaar.          Beveiliging Kennemerland heeft het recht annuleringskosten in rekening te brengen over het restant van de totaalsom, te weten 20% van de materiaalkosten, of indien hoger, 20% van de totaalsom.

15.3   In geval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, wanbetaling, is Opdrachtgever bij een Overeenkomst tot levering van Diensten aan Beveiliging Kennemerland een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de totaalprijs die Opdrachtgever verschuldigd is over het restant van de looptijd van de overeenkomst, onverminderd het recht van Beveiliging Kennemerland volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 16  Ontbinding

16.1   Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

16.2   Beveiliging Kennemerland is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien sprake is van toepasselijkheid van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. Beveiliging Kennemerland zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16.3   In geval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever en in de gevallen genoemd in artikel 15.2 is Opdrachtgever bij een Overeenkomst tot levering van Diensten aan Beveiliging Kennemerland een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de totaalprijs die Opdrachtgever verschuldigd is over het restant van de looptijd van de overeenkomst, onverminderd het recht van Beveiliging Kennemerland volledige schadevergoeding te vorderen.

16.4   In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door Beveiliging Kennemerland bespaarde kosten en is Beveiliging Kennemerland bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen of onderdelen voor rekening en risico van de Opdracht-gever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 15.2 wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats gevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door Beveiliging Kennemerland bespaarde kosten. De Opdrachtgever is gehouden om het voornoemde bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen. Bij gebreke is Beveiliging Kennemerland bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

16.5   De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen

Art. 17  Aansprakelijkheid

17.1   De aansprakelijkheid van Beveiliging Kennemerland is beperkt tot nakoming van de in artikel 14 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

17.2   De aansprakelijkheid van Beveiliging Kennemerland is jegens Opdrachtgever en derden beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebracht bedrag.

Beveiliging Kennemerland heeft voor haar en de gelinieerde vestigingen een Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijf verzekering afgesloten.

17.3   De aansprakelijkheid van Beveiliging Kennemerland jegens een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat krachtens de door Beveiliging Kennemerland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico.

17.4   Behoudens grove schuld aan de zijde van Beveiliging Kennemerland en behoudens het bepaalde in lid 16.1 is alle aansprakelijkheid van Beveiliging Kennemerland, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

17.5   Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Beveiliging Kennemerland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, indien en voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden;

c.  de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

17.6   Aansprakelijkheid van Beveiliging Kennemerland voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.7   Beveiliging Kennemerland is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die door de Opdrachtgever in kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

17.8   Beveiliging Kennemerland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar werknemers, tenzij Beveiliging Kennemerland volgens de wet aansprakelijk is.

17.9   Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Beveiliging Kennemerland zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derden bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

17.10  Opdrachtgever is gehouden Beveiliging Kennemerland te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met door Beveiliging Kennemerland aan Opdrachtgever geleverde zaken en/of Diensten. Opdrachtgever is gehouden aan Beveiliging Kennemerland de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

17.11  De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Beveiliging Kennemerland verjaart door verloop van een jaar nadat Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

17.12  In afwijking van artikel 16.11 verjaren alle vorderingen van Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door verloop van twee jaren nadat Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

17.13  De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR- verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden, waarin Beveiliging Kennemerland (met inbegrip van de door Beveiliging Kennemerland voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Beveiliging Kennemerland dienen ter uitoefening van het bedrijf, kantoor of instelling van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.14  Beveiliging Kennemerland is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/personen.

Art. 18  Overmacht

18.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

18.2  Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden en de hiermede samenhangende Arbo-wet en Arbobesluit, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van Beveiliging Kennemerland of diens leveranciers, van overheidswege uitgevaardigde of uit de vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, import- en handelsverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door  een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Beveiliging Kennemerland of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, storingen of tekortkomingen in de energie- water voorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden .

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 17.2 voordoet, zal Beveiliging Kennemerland teneinde voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van Beveiliging Kennemerland gevergd kunnen worden.

18.3   Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.

Art. 19  Intellectuele eigendom

19.1  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Beveiliging Kennemerland. Beveiliging Kennemerland heeft het uitsluitend recht tot openbaring, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht hiervan.

19.2   De door Beveiliging Kennemerland aan de Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Beveiliging Kennemerland heeft voldaan.

19.3   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om volgens het ontwerp van Beveiliging Kennemerland gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Beveiliging Kennemerland en onverminderd het bepaalde in lid 18.5 en 18.6.

19.4   De opdrachtgever is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Beveiliging Kennemerland, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Beveiliging Kennemerland kan worden toegerekend. In dat geval is Beveiliging Kennemerland niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de Opdrachtgever.

19.5   Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de door Beveiliging Kennemerland ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in eigen bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor de installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

19.6   Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgesteld op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derde of door derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Tevens het wijzigen van de programmatuur anders dan in het kader van het herstellen fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 20  Conversie

20.1   Wanneer een bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. In dat geval zullen Opdrachtgever en Beveiliging Kennemerland in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

Art. 21  Verbod overname personeel en gedetacheerden

21.1 Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot twee jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Beveiliging Kennemerland, die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor Opdrachtgever te laten werken.

21.2 Het is de Opdrachtgever in geval van detachering bij Beveiliging Kennemerland niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot een jaar direct na einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken.

21.3 De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechtelijke matiging een boete van 3 maal het bruto jaarsalaris van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 20.1 en 20.2 genoemde verplichting.

Art. 22  Geschillen, forumkeuze, toepasselijk recht

21.1   Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

21.2   Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

21.3   Behoudens de toepasselijkheid van lid 21.2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank te Haarlem, kunnen eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel, gevestigd te Den Haag en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

21.4 Voor zover de in lid 21.3 omschreven geschillen volgens regels van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht behoren deze tot de absolute competentie van de kantonrechter, uitsluitend zal de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.