Elke dag en overal waar Beveiliging Kennemerland actief is kan iedereen bij Beveiliging Kennemerland helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het promoten van langdurige duurzaamheid en groei. Het is van essentieel belang dat wij de wet naleven, hoge ethische normen aanhouden en onze gedeelde waarden hoog houden bij al onze activiteiten. Dit is de basis waarop onze klanten, werknemers,
aandeelhouders en andere belanghebbenden hun vertrouwen in Beveiliging Kennemerland baseren.

De code voor waarden en ethiek van Beveiliging Kennemerland behoort tot het belangrijkste zakelijke beleid van Beveiliging Kennemerland. Het beschrijft de fundamentele principes die alle werknemers en zakenpartners te allen tijde verwacht worden te volgen. Alle werknemers van Beveiliging Kennemerland zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat niets ooit onze inzet voor integriteit, alertheid en behulpzaamheid of de principes van de waarden en ethiek van Beveiliging Kennemerland in gevaar brengt. Managers van Beveiliging Kennemerland moeten ervoor zorgen dat ze een goed voorbeeld geven.

Het naleven van de code voor waarden en ethiek van Beveiliging Kennemerland is verplicht en zorgt ervoor dat Beveiliging Kennemerland een organisatie blijft die gewaardeerd en gerespecteerd wordt door de samenleving en onze klanten en waar wij allemaal met trots voor werken.

Om u te helpen bij het naleven van de code tijdens uw dagelijkse werk, dient u zich de volgende
vragen te stellen:
–Komt de beslissing of de actie die ik ga ondernemen overeen met de waarden en ethiek van
Beveiliging Kennemerland?
–Begrijp ik de hierbij horende risico’s en de mogelijke implicaties van mijn handelen?
–Geef ik het goede voorbeeld?

Wij bij Beveiliging Kennemerland geloven dat verantwoordelijk zakendoen goed zakendoen is.
Herzien op 6 december 2011
Geldig vanaf 1 januari 2012
Beveiliging Kennemerland – Waarden en Ethiek

Algemene principes
Naleving van de wet, het onderhouden van hoge ethische normen en het hooghouden van onze
gemeenschappelijke waarden spelen een belangrijke rol bij alle bedrijfsactiviteiten van Beveiliging Kennemerland en leveren een basis van vertrouwen voor onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en
andere belanghebbenden. Deze principes spelen tevens een belangrijke rol bij het onderhouden
van de krachtige waarde van het merk Beveiliging Kennemerland en bij het bevorderen van duurzaamheid en wereldwijde groei.Deze Beveiliging Kennemerland Waarden en Ethiek code (de ’Code’) is een van de speerpunten van Beveiliging Kennemerland’ zakelijke beleid. Het omschrijft de fundamentele principes waarvan Beveiliging Kennemerland verwacht dat al haar medewerkers en zakenpartners zich aan zullen conformeren. Deze Code is nauw gekoppeld aan, en dient in samenhang gelezen te worden met, de drie kernwaarden van Beveiliging Kennemerland, te weten: integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid.

Het is de verantwoordelijkheid van Beveiliging Kennemerland, en al haar medewerkers om de Code te begrijpen en na te leven. Beveiliging Kennemerland verwacht tevens dat haar zakenpartners zich zullen conformeren aan (de principes van) de Code.

Van alle medewerkers en zakenpartners wordt bovendien verwacht en zij worden ertoe zelfs aangemoedigd om strijdig handelen met de Code te rapporteren,
zonder dat het te goeder trouw rapporteren tot disciplinaire maatregelen zal leiden. Deze Code is een
minimumnorm en sluit in geen geval collectieve onderhandelingen uit of vervangt deze.Hoewel de Code een belangrijke leidraad is bij talrijke kwesties op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek, is het onmogelijk om in deze Code iedere kwestie (uitputtend) te omschrijven die zich op dat gebied zou kunnen voordoen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit betekent dat een individuele werknemer of zakenpartner nog steeds een eigen verantwoordelijkheid heeft om in overeenstemming met doel en strekking van de Code te handelen en daarbij een eigen afweging en beoordeling te maken.

Beveiliging Kennemerland ondersteunt de principes van de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties, de verklaring betreffende fundamentele principes en rechten op het werk
van de Internationale Arbeidsorganisatie en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van
de OECD, en wij zetten ons in voor het handhaven van deze principes in ons beleid, onze procedures en dagelijkse werkzaamheden.

Onze waarden
De bedrijfsactiviteiten van Beveiliging Kennemerland zijn gebaseerd op drie fundamentele waarden: Integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid Integriteit.

Beveiliging Kennemerland staat voor een eerlijke bedrijfsvoering. Het succes van elk bedrijf hangt grotendeels af van de eerlijkheid en integriteit van haar medewerkers. Beveiliging Kennemerland zal nooit concessies doen ten aanzien van haar eisen op het gebied van integriteit en oprechtheid.

Integriteit omvat tevens het recht om openlijk een mening te uiten en om onregelmatigheden
en andere relevante informatie te rapporteren zonder te vrezen voor negatieve consequenties.

Waakzaamheid; Beveiliging Kennemerland staat voor een professionele bedrijfsvoering. Een medewerker zal er naar streven om te allen tijde oplettend te zijn, te observeren, te luisteren en te evalueren en al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is ter bescherming van het pand en eigendom van de klant,
alsmede de waarden en ethiek waar Beveiliging Kennemerland voor staat.

Behulpzaamheid; Beveiliging Kennemerland streeft naar een veiliger leefomgeving. Een werknemer helpt en verschaft ondersteuning, binnen de context van een specifieke opdracht. Beveiliging Kennemerland dient klaar te staan om haar collega’s, klanten en anderen bij hulp ondersteuning te bieden.
Het managementmodel van Beveiliging Kennemerland, de Toolbox, wordt gebruikt voor het overbrengen van de bedrijfscultuur en voor het creëren van een gemeenschappelijk platform, en wordt voornamelijk
gesymboliseerd door een focus op de drie hiervoor genoemde fundamentele waarden.