Verantwoordelijkheid

  1. Beveiliging Kennemerland stelt alles in het werk om u betrouwbare, complete en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze internetsite in haar geheel exact is.
  2. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze internetsite te actualiseren of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
  3. Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie op deze internetsite conform is met de wetgeving in alle Beneluxlanden. Uw bezoek aan deze site is uw eigen initiatief en u bent zelf verantwoordelijk voor het respecteren van alle wetten inzake openbare orde die in uw land van kracht zijn.
  4. Wij nodigen u uit om alle informatie op deze internetsite te verifiëren bij onze partners of leveranciers.
  5. De toegang tot deze site en het gebruik van zijn inhoud gebeuren op uw eigen verantwoordelijkheid. Het is aan u om uzelf te beschermen tegen virussen of andere zaken die uw computer of de gegevens op uw computer kunnen vernietigen of beschadigen.

Auteursrechten

Deze Internet site en de informatie die hij bevat (met name beelden, tekeningen, enz.) zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn gevrijwaard door de houders van de respectievelijke rechthouders.

Merknamen

a. Alle merknamen die op onze Internet site worden vermeld, behoren exclusief toe aan de rechthebbenden in kwestie.

b. Wij claimen noch verlenen enig recht op deze merknamen. Het ontbreken van een vermelding van de naam van de rechthebbenden in kwestie op deze Internet site kan niet worden opgevat als een toeëigening van onze kant.

Hyperlinks

1. Op deze site tonen wij u hyperlinks aan naar talrijke andere websites. Wij vertegenwoordigen noch controleren echter deze sites en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

2. De links die u creëert: de creatie van een link naar onze website vergt onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, behalve indien u de volgende cumulatieve voorwaarden vervult:

a. Wij geven u de toestemming om links naar onze website te creëren:

– wanneer u een klant of partner van ons bent,

– wanneer u op loyale wijze gebruik maakt van deze link, wat met name betekent dat er geen verwarring mag bestaan over de relaties die u met ons onderhoudt,

– wanneer u op zodanige wijze een link creëert naar de Home page van onze site, dat het duidelijk is dat de site waarnaar de link verwijst, aan ons toebehoort. U mag in geen enkel geval een link creëren naar een andere pagina of een gedeelte van onze site reproduceren,

– wanneer u bij het creëren van de link het Beveiliging Kennemerland logo als volgt reproduceert, met respect voor de juiste afmetingen:

– wanneer u de creatie van een link schriftelijk of per email aan ons meedeelt binnen vijf werkdagen volgend op de creatie.

b. Wij behouden ons het recht voor om te eisen dat een link onmiddellijk wordt verwijderd, indien wij oordelen dat deze in strijd is met onze belangen.

Andere rechten inzake intellectueel eigendom

Elk product, elke procedure of elke technologie die op deze internetsite wordt beschreven, kan worden beschermd in de hoedanigheid van intellectueel eigendom van bteeffende echthebbende. Geen enkel gebruik van deze rechten van intellectueel eigendom is toegelaten toegelaten zonde vooafgaande schiftelijke toestemming van betreffende rechthebbenede.

Wetgeving en rechtspraak van toepassing

In geval van geschillen naar aanleiding van de toegang tot, of het gebruik van, deze website, is enkel de Nederlandse Wetgeving van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Amsterdam, tenzij Beveiliging Kennemerland er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de koper en/of andere partij.